Skadedyr og plantesygdomme

Porremøl

Acrolepiopsis assectella

Det voksne porremøl (imago) opnår en længde på 8–10 mm. Forvingerne er brune med en lys plet på bagkanten. Bagvingerne er grå, men bortset fra de frynsede kanter bagest ses disse ikke i sammenklappet tilstand. I hvilestilling holdes vingerne tagstillede. Larver i sidste larvestadium bliver ca. 15 mm.

porremøl

Porremøl. Som andre møl holdes vingerne tagstillet i sammenfoldet tilstand. Foto: J.C. Schou / Biopix.dk

Porremøl skelnes fra løgfluens larve på sit udseende og placeringen på planten. Hvor løgfluens larve er en lemmeløs, hvidlig maddike, der minerer under jordoverfladen, har porremøllet som andre sommerfuglelarver tre par forben og 5 gangvorter.

Porremøllets larve

Larven er ikke ret stor, men kan anrette stor skade på porreblade og inde i selv porren. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Porremøl er knyttet til løgfamilien Allium sp., hvor den oftest lever på porre og purløg. Arten er naturligt forekommende i hele Europa, Algeriet og det vestlige Asien, men er i 1990’erne også konstateret i Canada.

Livscyklus

Porremøl overvintrer som voksent insekt og har normalt to generationer årligt.

Om foråret, når temperaturen nærmer sig 10 grader, kommer hunnerne frem og begynder flyvningen. Efter parring lægger hunnen sine æg enkeltvis på forskellige planter af løgfamilien, helst på porre. Larver af denne 1. generation udgør sjældent noget væsentligt problem og opdages ikke altid. Denne første flyvning og æglægning er normalt afsluttet inden grundlovsdag.

Værre ser det ud med larver 2. generation, der på grund af opformering og dermed et større antal larver kan anrette betydelige skader i porrekulturer, i haverne især fra august til først i oktober. Erhvervsmæssig produktion af porre generes ikke i samme grad. Porremøllet har 5 larvestadier.

Porremølskade

Typiske gnavskader på porreblade. Foto: Karna Maj

Skadebillede

Porremøllets larve ødelægger plantevævet ved gnav, så der først dannes hvidlige pletter på bladene. Senere, efterhånden som larverne vokser og øger skaden, bliver bladene gullige og kan visne. Larven gnaver på plantens overjordiske dele.

Det første larvestadium minerer på langs inde i selve bladet og gør ikke nævneværdig skade ud over at danne små nekroser, mens de senere stadier, der gnaver overfladisk i bladoverfladen, kan skade planten væsentligt. På porre ses skaderne i form af lasede og hullede blade, der først gnaves i flader på langs, siden på kryds og tværs. Sidst i larvens udvikling kan porreplantens hjerteskud og blade være så ødelagte, at planten er ubrugelig. På løg er skadebilledet lidt anderledes, her skrælles de runde blade pletvis for væv, så der dannes blanke, gennemsigtige ruder.

Forpupningen sker i et let spind ved plantens basis.

Porremølskade

Her er tale om et alvorligt angreb på en porreplante. Hvis planterne stærkt medtagne, kan det være en idé at skære planten tilbage under angrebsstedet (og selve larven) Foto: Karna Maj

Forekomst

Porremøl optræder tit lokalt og angriber primært porre. Andre løgarter i alliumslægten kan dog også fungere som værter. Spiseløg kan også angribes, men det er sjældnere. Her sker angreb som regel kun i mindre udstrækning.

Kepaløg (skalotteløg), porre (perleløg) og purløg.

Forebyggende metoder

 • Høst overvintrende porrer inden 1. april, så overvintrende porremøl ikke kan lægge æg til 1. generation her.
 • Vent med at udplante porre til efter Grundlovsdag, da det hindrer porremøllets opformering af 1. generation. Dette har dog kun forebyggende effekt senere på sommeren, hvis også dine naboer udplanter sent, så indflyvning fra de omkringliggende haver undgås.
 • Dyrk porrer under insektnet hele sæsonen. Dette reducerer dog lysindstrålingen en smule, så planterne bliver lidt mere ranglede. Bemærk også, at der kan være lagt æg på planterne, allerede inden du køber dem. Derfor det en god idé at vente til efter grundlovsdag som anført herover.
 • År efter meget svære angreb kan der indlægges en sæson uden porre, så bestanden tvinges ned. Men for at have effekt bør en sådan indsats koordineres i lokalområdet.
 • Dyrkning af porre på vindudsatte arealer reducerer generelt risiko for angreb af fluelarver. Planter i læ foretrækkes.
 • Porremøllet kan forvirres lidt i æglægningsfasen hvis der er stærkt lugtende planter fx selleri som naboafgrøde. Dette er dog ingen garanti mod angreb, idet der i køkkenhaver som regel er mange forskellige og forvirrende dufte på et lille areal. Duftindtrykkene får insekterne til at flyve og lande mere på må og få.
 • Undersåning af kløver i porrekulturen øger generelt tilstedeværelsen af rovinsekter og edderkopper. Udplantes porre i hvidkløver fra året før, skal denne klippes regelmæssigt sæsonen igennem.

Metoder når planten er angrebet

 • Når angreb konstateres, kan møllene af og til fjernes forsigtigt med fingre eller pincet, hvis de opdages i tide.
 • Larverne kan klemmes ihjel med fingrene.
 • Porreafgrøden kan sprøjtes med en opløsning af Dipel. Det er et biologisk virkende sprøjtemiddel, baseret på bakterien Bacillus thuringiensis, der er godkendt til økologisk jordbrug. Midlet standser larvernes fødeoptag, så de dør efter et par dage.
 • Et lidt mere drastisk indgreb på porreplanter i god vækst, er at skære toppen med larve og ødelagte blade af. Porre har god evne til at skyde igen fra basis, når planterne har en vis størrelse. Det kan anbefales, hvis angrebet alligevel truer med at ødelægge kulturen eller den enkelte plante.

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver > Porremøl

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider